Privātuma politika

Sākums Privātuma politika

Cien. klient!

SIA “Balt Aliance” rūpējas par savu klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot fizisko personu Datu aizsardzības likumu un Eiropas Parlamenta un padomes Regulu Nr. 2016/679 (2016. gada 26. aprīlis).

Šajā dokumentā ir pieejama informācija par to, kā mēs izmantojam un apstrādājam Jūsu personas datus. Jums ir pieejama informācija, kā ar mums sazināties, ja Jums rodas jautājumi par saviem personas datiem.

Privātuma politika attiecas uz jebkādu datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formātā klients ir sniedzis savus personas datus: papīra, elektroniski, telefoniski vai mājaslapā.

Personas datu aizsardzības un DROŠĪBAS NOLIKUMS

Baltezers, 03.01.2020.

Saturs

1. Lietoto terminu definīcijas.

2. Mērķis un apjoms.

3. Informācijas klasifikācija.

4. Datu/informācijas apstrādē iesaistītās sistēmas.

5. Darbinieku pienākumi.

6. Piekļuves un aizsardzības pārvaldība.

7. Drošības pasākumi.

8. Aizliegtās darbības.

9. Ziņošana par drošības incidentiem.

  1. Lietoto terminu definīcijas
UzņēmumsSIA “Balt Aliance” [uzņēmuma, kas apstiprina Politiku iekšējai lietošanai, nosaukums], reģistrācijas Nr.40003279227, juridiskā adrese: Senču pr.45, Baltezers, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2164, kas ir darba devējs ikvienam darbiniekam, kurš ir nodarbināts uz Darba līguma pamata.
Tiešais vadītājsUzņēmuma pārstāvis, kurš ir norādīts attiecīgā Darbinieka Darba līgumā vai iecelts ar Uzņēmuma rīkojumu kā Darbinieka tiešais vadītājs.
DarbinieksUzņēmuma nodarbināta fiziska persona.
VadībaValde, rīkotājdirektors un/vai jebkura cita persona Uzņēmumā, kurai piešķirtas vadības funkcijas un pilnvaras.
NolikumsŠī Informācijas un datu  drošības nolikums .
Trešā puseFiziska persona, juridiska persona vai cita persona, kas nav saistīta ar Uzņēmumu.
Personas datiJebkura informācija , kas attiecas uz identificējamu fizisku personu ( vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, video , foto u.t.)
Personas Datu apstrādeJebkura ar personas datiem veikta darbība , ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem
Datu pārzinisSIA “Balt Aliance” , reģ. Nr.40003279227
Datu apstrādātājsColcraft, Hotellink, Scoro, Infinitum – Savstarpējs datu apstrādes līgums

2. Informācijas / datu apstrādes drošības nolikuma mērķis

1. Uzņēmuma informācijas drošības sistēmas mērķis ir pasargāt Uzņēmuma darbiniekus, partnerus un klientus  no nelikumīgām vai kaitējošām personu tiešām vai netiešām, apzinātām vai neapzinātām darbībām, apstrādājot informāciju un datus, kas nonāk attiecīgo uzņēmuma darbinieku rīcībā , kā arī lietojot noteiktu aprīkojumu savu darba pienākumu izpildes vajadzībām;

2. Politika regulē informācijas apstrādi jebkādās sistēmās vai jebkādos nesējos, kas iesaistīti datu/informācijas apstrādē Uzņēmumā, neatkarīgi no tā, vai datu/informācijas apstrāde ir saistīta ar Uzņēmuma iekšējām komercdarbības operācijām vai Uzņēmuma ārējām attiecībām ar jebkādām trešajām pusēm;

3. Šī Politika regulē arī to, kā Uzņēmuma Darbinieki lieto viņiem pieejamo aprīkojumu un rīkus, savu darba pienākumu veikšanas ietvaros;

4. Ar visiem informācijas drošības sistēmas jautājumiem un informācijas/datu drošības jautājumiem, kas nav atrunāti šajā Politikā,  jāvēršas pie valdes locekļa Gunta Oša – Uzņēmuma atbildīgā persona;.

SIA “Balt Aliance”  datu reģistrēšanas un apstrādes nolūki:

1. Personas dati tiek reģistrēti peronas identificēšanai saskaņā ar NVD līgumu par valsts apmaksātu  veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar personas pieprasījumu pēc minētā pakalpojuma, kā arī pamatojoties uz citiem normatīvajiem aktiem;

2. Personas dati tiek apstrādāti  personas identificēšanai pieprasījumu pēc       veselības aprūpes pakalpojuma sniegšanas atbilstoši Ārstniecības likumam, lai aizsargātu fiziskas personas vitālās intereses;

3. Personas dati tiek reģistrēti  personas identificēšanai saskaņā ar Ārzemnieku deklerāciju pieprasījumu;

4. Pakalpojuma nodrošināšanai Veselības centrā Baltezers, viesnīcā Baltvilla , restorānā baltvilla;

5. Pakalpojumu un darba drošības vajadzībām;

6. Klientu Līgumu slēgšanai, rēkinu sagatavošanai, norēķinu administrēšanai  saskaņa ar Grāmatvedības likumu;

7. Klientu apmierinātības mērījumiem, lojalitātes celšanai;

8. Pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai, jaunu  un pakalpojumu attīstībai;

9. Klientu informēšanai par pakalpojumem, pakalpojumu lietošanas veicināšanai  un reklamēšanai;

10. Mājaslapu un uzturēšanai un darbības uzlabošanai;

11. Atskaišu sagatavošanai;

12. Klientu aptauju veikšanai;

13. Klientu iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

14 Darbinieku personas dati tiek izmantoti darba līguma izpildei;

15. SIA “Balt Aliance” apstrādā personas (klientu un darbinieku) datus informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos paredzētos gadījumos un kārtībā.

SIA “Balt Aliance” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

1. Līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu darba līgumu ar darbinieku  un nodrošinātu tā izpildi;

2. Uzņēmuma un klientu līguma noslēgšanai un izpildei;

3. Normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu  saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus: Likums par grāmatvedību, Ārstniecības likums, Likums par ārzemju pilsoņu deklerācijas aizpildīšanu;

4. Saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

5. Lai realizētu SIA “Balt Aliance” leģitīmās intereses.

Personas datu glabāšanas ilgums

SIA “Balt Aliance”  glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

1. Tik ilgi , cik  tas nepieciešams pakalpojuma  nodrošināsanai;

2. Kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

3. Kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei;

4. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Balt Aliance” vai fiziska persona, darbinieks  var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram,  iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);

5. Pēc tam, kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

        3. Informācijas / DATU  klasifikācija

1. Jebkādu informāciju/datus, kas kļūst pieejami Darbiniekiem, veicot savus darba pienākumus, ja šāda informācija/dati ir saistīti ar Uzņēmumu un tā darbību, klientiem vai sadarbības partneriem, uzskata par Uzņēmumam piederošu un konfidenciālu informāciju, ko, līdz ar to, aizsargā atbilstoši piemērojamie normatīvie akti par konfidenciālas informācijas, tirdzniecības/komercnoslēpumu un GDR  personas datu aizsardzību.

2. Lai nodrošinātu pienācīgu informācijas un datu aizsardzību, Uzņēmums veic iekšējo informācijas klasifikāciju. Informāciju/datus aizsargā neatkarīgi no tā, vai šāda informācija ir nonākusi Darbinieka rīcībā drukātu materiālu veidā, jebkādās datu uzglabāšanas ierīcēs, audio/video materiālu veidā vai jebkādā citā veidā.

4. Uzņēmums lieto šādu vispārīgu informācijas klasifikāciju:

KategorijaAprakstsPiemērojamības apjoms (tostarp, bet ne tikai)
Publiska informācijaInformācija, kuru var apstrādāt un izplatīt Uzņēmuma iekšienē vai ārpus tā, bez jebkādas negatīvas ietekmes uz Uzņēmumu, jebkuru no tā partneriem, klientiem un /vai saistītajām pusēm.Publiski finanšu pārskati, kurus sniedz valsts iestādēm; Informācija, kas pieejama publiskos resursos vai ir kā citādi publiski zināma, ja vien tā nav kļuvusi publiski zināma dēļ tā, ka Darbinieks rīkojies, pārkāpjot informācijas/datu drošības prasības.
Iekšējā informācijaJebkāda informācija, kuras   lietošana, ja tas notiek, pārkāpjot piemērojamo normatīvo aktu, šīs Nolikumu vai jebkura cita Uzņēmuma pieņemta regulējuma prasības, var kaitēt Uzņēmuma un/vai jebkura tā Darbinieka, partnera, klientu interesēm.Jebkura Uzņēmuma Darbinieka, struktūrvienības izstrādāti un/vai sagatavoti dokumenti; Jebkādi Uzņēmuma komercdarbības mērķiem izveidoti un/vai lietoti katalogi (kontaktu, informācijas, u. tml.); Jebkādi iekšēji dienesta ziņojumi, paziņojumi, izziņas, slēdzieni, kas izstrādāti Uzņēmuma komercdarbības vajadzībām.
Konfidenciāla informācijaJebkāda informācija, kas ir tik būtiska Uzņēmumam, jebkuram no tā klientiem un/vai partneriem vai saistītajām pusēm, kuras neautorizēta izpaušana var negatīvi ietekmēt Uzņēmuma, tā dalībnieku/akcionāru, klientu un/vai sadarbības partneru komercdarbību, operācijas, reputāciju, statusu kopumā, un šādas izpaušanas rezultātā jebkurai no šīm personām var tikt nodarīts nopietns kaitējums.Politikas, procedūras, iekšējie noteikumi, vadības lēmumi; Darba alga   Cita finanšu, cilvēkresursu, juridiskas, mārketinga  informācija, pārdošanas plāni un atskaites, Biznesa, produkcijas plāni; Personas identifikācijas dati; Informācija, ko aizsargā katra Darbinieka parakstīta konfidencialitātes vienošanās; ? Informācija, ko aizsargā konfidencialitātes vienošanās vai sadarbības līgumi, ko Uzņēmums ir noslēdzis savas komercdarbības gaitā.

4. Datu/informācijas apstrādē iesaistītās sistēmas

Jebkādas informācijas sistēmas, tostarp, bet ne tikai datortehnika, jebkāda veida programmatūra, operētājsistēmas, jebkādas uzglabāšanas vides, tīkla konti, elektroniskā pasta konti, pārlūku sistēmas un jebkāda cita tehniskā bāze un rīki, ko izmanto Uzņēmuma darbībā, uzskatāmi par Uzņēmuma īpašumu.

Ikvienam Darbiniekam ir pienākums lietot šādu tehnisko aprīkojumu un rīkus ar pienācīgu rūpību un uzmanību, un tikai ar Uzņēmuma komercdarbību saistītiem mērķiem. Vienīgais izņēmums ir gadījumi, kad Uzņēmums ir piešķīris Darbiniekam tehnisko aprīkojumu (piemēram, mobilā tālruņa ierīci), sniedzot skaidru piekrišanu to lietot arī personīgām vajadzībām.

5. Darbinieku pienākumi

1. Jebkāda informācija/dati, kas nonāk Darbinieka rīcībā, pildot savus darba pienākumus, uzskatāmi par konfidenciāliem un lietojami kā konfidenciāli, ievērojot to aizsardzību saskaņā ar šo Nolikumu, un tos neizpauž nekādām trešajām pusēm;

2. Visus personas datus un citu informāciju, ar kuras palīdzību var identificēt fizisku personu, ievāc un apstrādā tikai, ja tas ir nepieciešams un ciktāl tas ir nepieciešams Darbinieka darba pienākumu veikšanas nolūkā, ar nosacījumu, ka šādas darbības tiek veiktas Darbiniekam piešķirto pilnvaru robežās un saskaņā ar likumā paredzētajām datu aizsardzības prasībām (jo īpaši, saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula));

3. Jebkādus datu pieprasījumus un/vai pieprasījumus par datu apstrādi, ko Darbinieks, veicot savus darba pienākumus, ir saņēmis no  – fiziskām vai juridiskām personām, nekavējoties pārsūta turpmākai izskatīšanai Vadībai;

4. Ikvienam Darbiniekam ir pienākums ievērot šo Nolikumu, kā arī pildīt spēkā esošo vietējo, reģionālo vai starptautisko normatīvo aktu prasības, kas paredz informācijas/datu apstrādes un aizsardzības nosacījumus;

5. Nolikuma  neievērošanu uzskata par būtisku noteiktās darba kārtības pārkāpumu un tā rezultātā, pēc Uzņēmuma ieskatiem, Darbiniekam var piemērot disciplinārsodu vai atlaist Darbinieku no darba. Tas tāpat var izraisīt pārkāpumu pieļāvušā Darbinieka saukšanu pie administratīvās vai kriminālās atbildības.

6. Piekļuves un aizsardzības pārvaldība

1. Darbinieki var piekļūt jebkādām Darbiniekiem pieejamām ierīcēm, ja tas nepieciešams attiecīgo Darbinieku darba pienākumu veikšanas vajadzībām, atbildības ietvaros. Piekļuves tiesības jebkādai sistēmai nenozīmē, ka Darbinieks ir pilnvarots apskatīt vai lietot visu attiecīgajā sistēmā esošo informāciju.

2. Izmantotie lietotāja ID ir unikāli un identificē konkrētu Darbinieku. Ikviens Darbinieks atbild par visām darbībām  kas saistītas ar viņa/viņas personīgo ID kontu, līdz ar to, primārais pienākums ir nodrošināt, lai Darbinieka ID nebūtu pieejams nekādām trešajām pusēm un pat ne citiem Darbiniekiem.

3. Sistēmas drošības paroles izveido ar pienācīgu rūpību, ar nosacījumu, ka tās nevar viegli atminēt  (vismaz astoņas zīmes ) , tās neietver personas datus un tās tiek regulāri mainītas (vismaz reizi 6 (sešos) mēnešos). Ikviens Darbinieks personīgi atbild par savas drošības paroles atbilstību šim Nolikumam un jebkādiem citiem Uzņēmuma noteikumiem.

4. Darbinieks piekļūst konfidenciālai informācijai /datiem tikai, ja šādas pilnvaras ir paredzētas attiecīgā Darbinieka Darba līgumā, un/vai ja Uzņēmums ir piešķīris Darbiniekam šādas pilnvaras.

7. Drošības pasākumi

1.Visiem jebkādā formā (drukātā, elektroniskā, u.tml.) ievāktiem un apstrādātiem datiem un informācijai piemērojamas šī Nolikuma  un jebkāda normatīvā regulējuma prasības attiecībā uz datu/informācijas ievākšanu, apstrādi, aizsardzību un uzglabāšanu, un šādus dokumentus uzglabā Uzņēmuma norādītā, drošā vietā ar tādu uzglabāšanas termiņu, kādu paredz piemērojamie likumi un  Uzņēmuma norādnes.

2.Darbiniekiem aizliegts glabāt jebkādu konfidenciālu informāciju savās ierīcēs, izņemot informāciju, kas ir īslaicīgi nepieciešama konkrētai, ar darbu saistītai darbībai. Visa nepieciešamā konfidenciālā un personīgi identificējamā informācija jāuzglabā tikai Uzņēmuma IT personāla apstiprinātā mākoņa krātuvē un Uzņēmuma iekštīklā. Ir jāizvairās no jebkādas šādu datu lejupielādēšanas vietējās ierīcēs  un tas jādara tikai, ja tas ir pamatoti nepieciešams saistībā ar informācijas apstrādi darba vajadzībām.

3.Pienācīgi pilnvarots Uzņēmuma IT personāls ir tiesīgs filtrēt un pārraudzīt Darbinieku interneta piekļuvi un Darbinieku internetā veiktās darbības saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

4.Jebkurām mobilajām, portatīvajām ierīcēm (tostarp, klēpjdatoriem, planšetēm, viedtālruņiem un citām plaukstdatoru ierīcēm), kā arī jebkādām mākoņa informācijas uzglabāšanas vietām jābūt apstiprinātām no Uzņēmuma IT personāla puses un pienācīgi aizsargātām, lai novērstu neautorizētu piekļuvi.

5.Uzņēmumā lietotajā aprīkojumā un rīkos var instalēt un lietot tikai Uzņēmuma licencētas un autorizētas  sistēmas un programmatūru. Pirms jebkādas programmatūras lejupielādēšanas vai instalēšanas Darbiniekiem piederošās un lietotās ierīcēs šajā Nolikumā  aprakstītajiem mērķiem, ir jāsaņem IT personāla atļauja.

6.Gadījumos, kad Darbinieki lieto personīgās (mājas) ierīces, lai piekļūtu Uzņēmuma korporatīvajiem resursiem (piemēram, klientu attiecību pārvaldības (CRM) programma, elektroniskais pasts, tiešsaistes / mākoņa datubāzes), Darbiniekiem ir pienākums ievērot šī Nolikuma  prasības tieši tāpat kā ja viņi lietotu Uzņēmuma nodrošināto aprīkojumu. Līdz ar to, ierīcē ir aizliegts glabāt jebkādus ar Uzņēmumu saistītus datus un informāciju; jebkāda datu apstrāde ir pieļaujam tikai ar Uzņēmuma lietoto mākoņa un tiešsaistes glabāšanas vietu starpniecību.

7.Jebkurā gadījumā, ir stingri aizliegts izmantot publiskas piekļuves ierīces (piemēram, interneta kafejnīcās, bibliotēkās, u.tml.), ja vien tas nav kritiski un steidzami nepieciešams saistībā ar darbu un Darbinieka Tiešais vadītājs ir sniedzis skaidru rakstveida piekrišanu šādai darbībai.

8.Gadījumā, ja Darbiniekam tiek piešķirtas tiesības piekļūt Uzņēmuma klienta vai sadarbības partnera datņu glabāšanas sistēmai, Darbiniekam ir pienākums lietot klienta vai partnera piešķirtos piekļuves rīkus un ievērot sniegtos norādījumus par drošas informācijas/datu apstrādes prasībām (tostarp, šifrēšanas sistēmu, paroļu lietošana, datu lietošanas ierobežojumi, īpaši paredzētu atrašanās vietu lietošana, u.tml.).

9.Tiklīdz, pēc Uzņēmuma ieskatiem, aizsargātie dati/informācija vairs nav nepieciešama Uzņēmuma darbībai, šādus datus/informāciju dzēš, iznīcina visas to kopijas, un attiecīgās informācijas /datu apstrādē iesaistītos Darbiniekus attiecīgi informē par viņu pienākumu dzēst/iznīcināt un nodot atpakaļ Uzņēmumam informāciju/datus, kas viņiem vairs nav nepieciešami savu darba pienākumu veikšanai, un, jo īpaši, atdot atpakaļ Uzņēmumam, dzēst un iznīcināt kopijas, ja ar attiecīgo Darbinieku tiek izbeigtas darba tiesiskās attiecības.

10.Nekādu šajā Nolikumā  minēto informāciju/datus nenosūta, nepārsūta un nekādā citā veidā neiesniedz Trešajai pusei, ja vien tas nav nepieciešams Darbinieka darba pienākumu izpildei, un tikai ciktāl tas ir nepieciešams šādu pienākumu izpildei. Gadījumā, ja datus pārsūta vai iesniedz Trešajām pusēm, ir noteikti jānodrošina datu aizsardzība un jāveic visi atbilstošie drošības pasākumi.

11.Uzņēmums auditē informācijas/datu apstrādē pielietotās sistēmas, lai kontrolētu nepārtrauktu atbilstību šim  Nolikumam  un piemērojamajām normatīvajām prasībām.

8. Aizliegtās darbības

1.Izņemot īpaši paredzētus izņēmumus, nekādu Uzņēmumam, tā klientiem vai sadarbības partneriem piederošu aprīkojumu, sistēmas vai rīkus nekādā gadījumā un nekādos apstākļos nedrīkst izmantot ar Darbinieka darba pienākumiem vai ar Uzņēmuma darbību nesaistītiem mērķiem.

2.Turpmāk minētās darbības ir stingri aizliegtas, bez izņēmumiem:

(a) Jebkuras personas vai uzņēmuma ar intelektuālā īpašuma tiesībām aizsargātu tiesību pārkāpšana, tostarp, bet ne tikai jebkādas nelegālas programmatūras, tiešsaistes platformu, jebkādu citu elektronisko saturu, kurus Uzņēmums nav licencēts lietot, uzstādīšana, kopēšana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkādās Uzņēmuma sistēmās vai aprīkojumā;

(b) Ar autortiesībām aizsargātu materiālu neautorizēta kopēšana;

(c) Jebkuras personas tiesību aizskaršana, pārmērīgi un bez vajadzības ievācot un apstrādājot attiecīgā subjekta personas datus;

(d) Piekļuve datiem, serverim vai kontam tādiem mērķiem, kas nav saistīti ar Uzņēmuma komercdarbību vai attiecīgā Darbinieka darba pienākumu veikšanu;

(e) Programmatūras, tehniskās informācijas, šifrēšanas programmatūras vai tehnoloģijas eksportēšana, pārkāpjot piemērojamos starptautiskos vai nacionālos normatīvos aktus un/vai Uzņēmuma norādījumus;

(f) Jebkādu datu vai informācijas, kurai ir īpašuma un/vai konfidenciāla vērtība Uzņēmumam, eksportēšana, ja šāda eksportēšana nav nepieciešama Uzņēmuma komercdarbības vai Darbinieka darba pienākumu veikšanas gaitā, un/vai, ja tā pārkāpj Uzņēmuma iekšējos noteikumus, piemērojamos normatīvos aktus;

(g) Darbinieka konta paroles atklāšana citām personām un citu personu pielaišana lietot šādu kontu (tostarp, bet neaprobežojoties ar Darbinieka ģimenes locekļiem);

(h) Krāpniecisku produkcijas, preču vai pakalpojumu piedāvājumu izveide, izmantojot Uzņēmuma kontu;

(i) Tīkla sakaru drošības pārkāpumu vai pārtraukumu īstenošana. Šādi drošības pārkāpumi iekļauj, bet tie neaprobežojas ar piekļuvi datiem, ja Darbinieks nav to paredzētais saņēmējs, vai pierakstīšanos serverī vai kontā, kuram Darbinieks nav skaidri pilnvarots piekļūt, ja vien šādas piekļuves tiesības nav piešķirtas Darbiniekam saistībā ar attiecīgā Darbinieka dalību konkrētā Uzņēmuma projektā;

(j) Jebkādas programmas/skripta/komandas lietošana vai jebkāda veida ziņojuma nosūtīšana, ar nolūku ar jebkādiem līdzekļiem traucēt vai atspējot lietotāja darba sesiju.

9. Ziņošana par drošības incidentiem

1. Par visiem informācijas/datu apstrādes drošības incidentiem vai iespējamiem incidentiem nekavējoties ir jāziņo Vadībai, kura, attiecīgi, veic visus pasākumus iespējamā kaitējuma novēršanai, radītā kaitējuma seku likvidēšanai un iepriekšējā drošības stāvokļa atjaunošanai.

2. Ja piemērojams, Vadībai ir pienākums nodrošināt turpmāku ziņošanu par datu/informācijas drošības pārkāpumu iestādēm un iesaistītajām fiziskajām personām, kā to paredz piemērojamie normatīvie akti un/vai Eiropas Savienības likumi.

Jautājumu gadījumā. Klientu, sadarbības partneru u.c. informēšanai, izmantojam daudzlīmeņu pieeju.

 Videonovērošanas vietās izvietojam paziņojumus ar brīdinājumu par videonovērošanu, sniedzot pamatinformāciju saistībā ar videonovērošanu, kā arī informējam par tiesībām saņemt detalizētāku informāciju. Izmantojot mūsu mājaslapu tiek izvietoti paziņojumi par šo datu aizsardzību / privātuma politiku, k arī Jūs varat iepazīties ar informāciju par izmantotajām sīkdatnēm. 

Ja Jums rodas jautājumi par Jūsu datu aizsardzību, lūdzam informēt mūs to elektroniski uz e-pasta adresi: info@baltvilla.lv vai info@vcbaltezers.lv ar piezīmi “Datu aizsardzības speciālistam”. Ja vēlaties iesniegt iesniegumu, aicinām to adresēt SIA “Balt Aliance” administrācijai un nosūtīt uz adresi: Senču pr.45, Baltezers, Garkalnes pagasts, Ropažu novads, LV-2164.

Guntis Osis

       SIA “Balt Aliance”, valdes loceklis